Dáil Éireann - Volume 569 - 25 June, 2003

Written Answers. - Plan Forbartha Náisiúnta.

  113. D'fhiafraigh Mr. Deasy den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus faoi Scéimeanna Feabhsúcháin sa Ghaeltacht. [217853/03]

  Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Chun a fhiafraí den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta an ndéanfaidh sé ráiteas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus faoi Scéimeanna Feabhsúcháin sa Ghaeltacht.

  Sa bhliain 2000 cuireadh breis airgid ar fáil don Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileáin (mar a bhí ag an am) do réimeas an Phlean Forbartha Náisiúnta, d'fhonn feabhas a chur ar bhóithre néamhnáisiúnta na Gaeltachta. Mar thoradh air sin, tosaíodh ar phlean seacht mbliana a raibh sé mar chuspóir aige féachaint chuige go mbeadh bóthar maith ag dul isteach chuig gach ceantar Gaeltachta roimh 2007.

  Déantar an soláthar airgid in aghaidh na bliana a roinnt de réir daonra na gcontaetha éagsúla, i gcomhairle leis na hÚdaráis Áitiúla cuí, agus is mar a leanas a bhí an caiteachas sa tréimhse 2000-02:

Togra

2000

2001

2002

BMW: Bóithre

5,298,615

5,895,007

5,679,971

S&E: Bóithre

1,650,659

2,475,988

1,799,361

Iomlán

6,949,274

8,370,995

7,479,332

BMW: Athnuachan Baile

  362,797

  134,553

  524,502

S&E: Athnuachan Baile

   42,917

  221,916

   36,672

Iomlán Bliana

  405,714

  356,469

  561,174

Tá plean seacht mbliana i bhfeidhm ag mo Roinnse chomh maith, faoin bPlean Náisiúnta Forbartha, chun céibheanna stráteiseacha a fhorbairt sa Ghaeltacht. Tá €3.089m caite ag mo Roinnse chun na críche sin go dáta agus tá €3.084m ceadaithe doibreacha atá tosaithe ach gan a bheith críochnaithe fós. Tá na cláracha oibre seo á lámhseáil ar son mo Roinne ag na hÚdaráis Áitiúla sna ceantair Ghaeltacht eagsúla.

  Tá an caiteachas ar bhóithre agus céibheanna straitéiseacha a luaitear thuas sa bhreis ar an airgead a chaitear sa ghnáth-bhealach faoi scéimeanna feabhsúcháin mo Roinne-se chun ionaid pobail, áiseanna caitheamh aimsire, bóithre áise, bóithre portaigh agus muiroibreacha a thógáil nó a fheabhsú sa Ghaeltacht.